ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Art. 1: Gelding

De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes  en contracten tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de medecontractant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

Art. 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.

De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.

Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst, geeft aanleiding tot een forfetaire vergoeding van 30% op de totale aannemingssom. Wij behouden ons het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Art. 3: Onderaannemers – gebruik van materialen.

Wij behouden ons het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

Het  is ons tevens toegestaan op de werven materialen te leveren afkomstig van derden andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.

Art. 4 Leverings- en uitvoeringstermijn.

Onze termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan is afgeweken.

Vertraging van uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de opdrachtgever.

Art. 5: Uitvoeringsmodaliteiten

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn., zo dient de opdrachtgever behoudens andersluidend beding o.m.:

  • te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen
  • de werf toegankelijk te maken
  • ons te vrijwaren voor alle mogelijke vordering uit hoofde van lawaaihinder
  • elektrische stroom en stromend water gratis ter beschikking te stellen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, indien de aanwending van door ons gepresteerde en geleverde werken niet overeenstemt met het doel waarvoor zij werden gepresteerd en geleverd en indien de schade aan de werken het gevolg is van weersomstandigheden.

Wij kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige-  of milieuwetgeving. De opdrachtgever dient ons hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren.

Art. 6 : Prijs

Onze prijzen worden behoudens andersluidend beding, bepaald hetzij tegen relatief vaste prijs, hetzij tegen eenheidsprijzen.

Bij aanbesteding tegen relatief vaste prijs, kunnen er meerwerken worden gevraagd, welke dan worden verrekend volgens een staat van eenheidsprijzen.

Bij aanbesteding naar het borderel van de eenheidsprijzen gelden de aangegeven hoeveelheden slechts als ramingen.

Wij behouden ons het recht voor de eenheidsprijzen te wijzigen indien de aard van het werk op de uitgevoerde hoeveelheden zoveel in min of meer is veranderd.

Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen zonder hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever  is vereist. Uitvoering van deze meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen der materialen en/of lonen.

Art. 7 :Eigendomsvoorbehoud

De geleverde materialen blijven onze eigendom tot en met volledige betaling.

Art. 8 Klachten

Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen worden geformuleerd.

Art. 9 Betaling

Onze facturen zijn  behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfetaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels hou

dt geen schuldhernieuwing in.

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever.

Art. 10 Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

Al onze overeenkomsten worden te zijn geacht te zijn afgesloten te Hamme en zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht Sint Niklaas, de Rechtbank van koophandel te Sint Niklaas en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde²

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar de shop